Tłumacz Przysięgły Aleksandra Cyman

Regulamin korzystania z usług tłumaczeniowych oferowanych na stronie internetowej aleksandra-cyman.pl

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych przez tłumacza przysięgłego Aleksandrę Cyman, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Tłumacz Przysięgły Aleksandra Cyman, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod nr NIP:6381598404, REGON: 241 731 004, (zwaną dalej „Tłumaczem”).

§ 1. Składanie zamówienia i realizacja

1.1. Tłumacz świadczy usługi tłumaczeń pisemnych na podstawie zlecenia złożonego przez Klienta. Zlecenie może zostać złożone w formie ustnej, papierowej, za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.

1.2. Po otrzymaniu zapytania od Klienta Tłumacz dokonuje szacunkowej wyceny tłumaczenia. Szacowane ceny tłumaczenia dostępne na stronie internetowej aleksandra-cyman.pl. mają charakter informacyjny, a poszczególne tłumaczenia wyceniane są indywidualnie. Zlecenie tłumaczenia następuje w momencie akceptacji przez Klienta proponowanej przez Tłumacza wyceny oraz przekazania Tłumaczowi na ustalony adres lub adres poczty elektronicznej wszelkich dokumentów oraz informacji niezbędnych do wykonania tłumaczenia.

1.3. Klient przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci wydruku, skanu lub pliku.

1.4. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego jest liczba stron rozliczeniowych w oryginale. Strona rozliczeniowa tłumaczenia nieuwierzytelnionego wynosi 1600 znaków ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.

1.5. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście. Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego wynosi 1125 znaków ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.

1.6. Wyróżnia się następujące tryby tłumaczeń:

a) tryb zwykły – Tłumacz tłumaczy do 5 stron przeliczeniowych dziennie, a dostarczenie wykonanego tłumaczenia następuje w ciągu co najmniej 2 dni roboczych;

b) tryb przyspieszony – Tłumacz tłumaczy powyżej 5 stron przeliczeniowych dziennie – w tym trybie tłumacz zastrzega sobie możliwość naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości do 50% standardowej ceny tłumaczenia, co uwzględnione zostanie we wstępnej wycenie;

d) tłumaczenie na następny dzień – w tym trybie tłumacz zastrzega sobie możliwość naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości do 50% standardowej ceny tłumaczenia, co uwzględnione zostanie we wstępnej wycenie;

e) tłumaczenie na ten sam dzień – w tym trybie tłumacz zastrzega sobie możliwość naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości do 100% standardowej ceny tłumaczenia, co uwzględnione zostanie we wstępnej wycenie.

1.7. W przypadku trybu przyspieszonego, na następny dzień oraz na ten sam dzień Klient akceptuje możliwość wystąpienia błędów i uchybień (np. językowych lub stylistycznych), wynikających z braku czasu na dodatkową, wnikliwą analizę przetłumaczonego tekstu. Tłumacz zobowiązuje się jednak do bezzwłocznego usunięcia tych błędów.

1.8. Termin oraz tryb wykonania tłumaczenia ustalany jest z Klientem indywidualnie. O ile nie uzgodniono inaczej, przy ustalaniu terminu i trybu tłumaczenia nie uwzględnia się weekendów oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

1.8 Jeżeli Klient wymaga użycia w tłumaczeniu specyficznej nomenklatury, zobowiązany jest on dostarczyć Tłumaczowi wraz z dokumentami do tłumaczenia glosariusz obejmujący terminy mające zostać zastosowane. W przeciwnym wypadku Tłumacz wykona tłumaczenie według własnej najlepszej wiedzy, bez uwzględnienia specyficznych wymagań Klienta.

1.9 Jeżeli tekst do tłumaczenia zawiera rysunki, schematy itp. Tłumacz zobowiązuje się do ich odtworzenia w tłumaczeniu jedynie w przypadku otrzymania ich drogą elektroniczną w formacie umożliwiającym edycję za pomocą pakietu Microsoft Office. Przy braku możliwości edycji, Tłumacz przetłumaczy jedynie tekst występujący w wykresach czy rysunkach oznaczając go w sposób pozwalający Klientowi na identyfikację poszczególnych części, z których on pochodzi.

1.10 W przypadku dokumentów trudnych do odczytania naliczona może zostać dodatkowa opłata w wysokości do 50% standardowej ceny.

1.11. Sposób dostarczenia tłumaczenia ustalany jest indywidualnie z Klientem. Może to być odbiór osobisty w siedzibie Tłumacza, przesyłka pocztowa, wysyłka pocztą kurierską lub przesyłka elektroniczna.

1.12. W przypadku wyboru przez klienta sposobu odbioru tłumaczenia w postaci przesyłki pocztowej lub wysyłki pocztą kurierską, do ceny tłumaczenia doliczany jest koszt przesyłki w wysokości uzgodnionej z klientem.

1.13. Każda dodatkowa kopia tłumaczenia uwierzytelnionego podlega opłacie w wysokości 30% tłumaczenia.

§ 2. Odwołanie tłumaczenia

2.1. Klient ma prawo do odwołania złożonego zlecenia, jednakże wiąże się ono z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną już pracę oraz zwrotu innych kosztów, które Tłumacz poniósł w związku z przygotowaniem do realizacji tłumaczenia. O odwołaniu zlecenia należy poinformować Tłumacza osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3. Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej jakości wykonanego tłumaczenia w terminie do czternastu dni od jego wykonania. Składając reklamację Klient zobowiązany jest przedstawić listę błędów w tłumaczeniu.

2. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, Tłumacz zobowiązany jest do usunięcia uchybień w terminie nie przekraczającym 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Tłumacz zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prawa do usunięcia uchybień, jednakże w takim przypadku zobowiązany jest do zwrotu kwoty zapłaconej za usługę.

5. Reklamacji podlegają błędy ortograficzne, gramatyczne, merytoryczne, luki w tłumaczeniu.

6. Reklamacji nie podlega stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu przetłumaczonego, nomenklatura użyta w tłumaczeniu o ile jest poprawna, a Klient przy składaniu zamówienia nie dostarczył glosariusza wskazującego na preferowane przez niego użycie terminów.

7. Tłumaczenia wykonane w trybie przyspieszonym, na ten sam dzień lub na następny dzień nie podlegają reklamacji.

§ 4. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność materialna Tłumacza związana z wykonywaniem usług jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego za wykonanie tłumaczenia.

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie przyspieszonym, na ten sam dzień lub na następny dzień.

3. Tłumacz nie uwzględnia kosztów związanych z przeprowadzeniem poprawek przez inną firmę powołaną przez Klienta.

4. Odpowiedzialność Tłumacza nie obejmuje błędów w tłumaczeniu wynikających z błędów w oryginalnym tekście.

5. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania (np. opóźnienia, zniszczenia dokumentów) podmiotów, którym powierzono dostarczenie tłumaczenia, tj. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie.

6. Tłumacz nie odpowiada za zdarzenia (np. opóźnienia, zniszczenia dokumentów, plików etc.) wynikłe z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.

§ 5. Płatności

1. Zapłata za wykonane tłumaczenie następuje na podstawie faktury gotówką lub przelewem bankowym na konto Tłumacza. Termin i sposób płatności ustalany jest indywidualnie z Klientem.

2. Tłumacz zastrzega sobie możliwość uzależnienia przyjęcia zlecenia od zapłaty całości lub części wynagrodzenia z góry, np. w przypadku, gdy po raz pierwszy otrzymuje zlecenie od danego Klienta.

3. Tłumacz ma prawo dochodzić nieterminowo regulowanych należności oraz naliczać odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu dochodzenia należności Tłumacz może skorzystać z usług firm windykacyjnych.

§ 6. Prawa autorskie i poufność

1. Majątkowe prawa autorskie oraz pozostałe prawa własności intelektualnej do wykonanego tłumaczenia przenoszone są na Klienta w momencie uregulowania w całości płatności za usługę na podstawie wystawionej faktury.

2. Wszelkie dokumenty i informacje udostępnione Tłumaczowi przez Klienta traktowane są jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych.

3. W celu wykonania usług konieczne jest przetwarzanie danych Klienta, jednakże Tłumacz stosuje wszelkie środki niezbędne do ich ochrony.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stosuje się w kwestiach nieuregulowanych indywidualnie pomiędzy Tłumaczem i Klientem. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

2. W przypadku, gdy jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne w całości lub w części bądź za niemożliwe do spełnienia, pozostałe postanowienia zachowują ważność i pozostają w mocy.

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub związane ze świadczonymi usługami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Tłumacza. Tym niemniej, Tłumacz i Klient będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów.